ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Нало Жансэхъу Нало Жансэхъу Ашэмэз Ахумыдэрэ Ашэмэзрэ я пшыналъэ 5. Ар щытащ Сэрмакъ къуажэм щызэхэт хозяйствэм и зоотехник нэхъыжьу, жылэм и парт зэгухьэныгъэм и пашэу, хозяйствэм и унафэщIым Iэщ гъэхъунымкIэ и къуэдзэу. Шорэ Маринэ «Си усыгъэхэр». Сижажэ Къылъшыкъуэ IэщIагъэ дахэ 9. Лъэпщ Лъэпщ Iэдэ зэрищIар Езыгъэк1уэк1ым Еф1эк1уэну ц1ыхуу хъуам я гъащ1эр Тшхыни тщ1эни унагъуэм щыдгъуэту Темык1ыу ди 1энэм берычэтыр Щ1алэгъуалэр лэжьыгъэ 1энат1эм пэрыту Хабзэр, бзэр , нэмысыр яхъумэну Ди щэн хабзи 1эщ1ыб ямыщ1ыну Жьыщхьэмахуэу нэхъыжьхэр псэуну Зы сабии зеиншэ мыхъуну Ди псхэри ди псэхэри къабзэну Ер зигу илъым и лъри жэбзэну Нэпс къек1уэнур нэм гуф1эгъуэ нэпсу Зэмыбийуэ ц1ыхухэр зэнэзэпсэу Зэдэпсэухэм яку пэжыгъэ дэлъу Щыпсэуну псори мы ди щ1ылъэм Зылъысын дищ1ыну Тхьэм и хъуэхъур Мис абык1э псоми дывохъуэхъур.

Добавил: Malamuro
Размер: 36.58 Mb
Скачали: 85761
Формат: ZIP архив

Бэрэгъун Лев Адакъэжь Елберд Хьэсэн БжьыхьэкIэ 5.

Нобэр къыздэсым адыгэ бзылъхугъэр сыт хуэдэ 1уэху хьэлъэ гъащ1эм бгъэдимыгъэувами пщ1э и1эу, акъыл бгъэдэлъу бэшэчу къыхэк1ащ. ХьэхъупащIэ Амырхъан Бэм къыфхуадэнкъым Си гуапэу псалъэ естыну сыхуейт пщ1э ин зи1э,унагъуэ лъащ1эр быдэу зэтезы1ыгъэ,хабзэгъэлъэагъуэу пэжыр зи гъуазэ,ф1ык1э жылэм зи ц1э къра1уэ ди нэхъыжьыф1 щхьэггъусэ я советым и лэжьак1уэ ……. НафIэдз Мухьэмэд «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Анэ гумащIэм, анэшхуэ IэфIым, щхьэгъусэ пэжым, унэгуащэ IэкIуэлъакIуэм гъащIэм щызыхуигъэувыжа къалэнхэм дапщэщи я нэхъыщхьэ дыдэт быным я акъылымрэ гупсысэмрэ убзыхуныр, ахэр лъэпкъ хабзэмрэ нэмысымрэ къыщIэгъэтэджэныр, хьэл дахэрэ щэн екIурэ яхэлъхьэныр.

  ВИДЕОРОЛИКИ ФИЗМИНУТКИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Адыгэпсэм ар и фащэщ, Адыгэбзэм ар и щэнщ.

ЩэкIуэгъуэм и р Анэм и махуэщ — АДЫГЭ ПСАЛЪЭ — ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

Анэм теухуа усэхэм сыт гъащ1эм щащ1эфыр? Мысачэ Пётр Мысачэ Пётр Нэгумэ Шорэ Идар Темрыкъуэ и хъыбар Бэрбэч Зубер Ажалу си жагъуэ Еджак1уэхэм ягъэзащ1эу — Адыгэ бзылъхугъэм и дахагъэр, акъылыф1агъыр, и дащпэ куэд щ1ауэ гу зылъатэ тхыдэм хэтлъагъуэ 1уэхугъуэщ.

Дыгъужь Къурмэн Дыгъужь Къурмэн Иногда я смотрю на него с таким привеликим восхищением и просто понимаю, что таких людей на всем щхьэгуъсэ свете мало! Жэщ-махуэ имыIэу узэрихьащ, и зэманри узыншагъэри уэ къыптригъэкIуэдащ.

КIэщт Мухьэз Гъатхэ губгъуэм Гъуэщокъуэ Хъусин Гъуэщокъуэ Хъусин Дауик1 ,пщ1эрэ щ1ыхьрэ къэзылэжьа ц1ыхум и дунейм ущыхьэщ1эныр куэд и уасэщ,апхуэдэм и зы дэтхэнэ псалъэри уахътыншэщ,дыгъэм и бзий тепсащ.

Псалъэ шэрыуэхэр Псалъэ шэрыуэхэр Адыгагъэр ди адыгэм Къыдалъхуауэ къыдок1уэк1ыр.

Гъащ1э гъуэгу слушать онлайн

Уимылъу сигу мыкIуа зы махуэ, УзмыщI уи гугъэми хъымпIар. Хабзэр 1эт, лъэпкъым къуэт!

Жаборовский 8 info дапэщ. Къанкъул Алинэ Адэм хуэгъэзауэ ДэкIуеигъуэ зиIэм ехыжыгъуи къыпэщылъщ, ауэ дэ абы и чэзум дегупсысы-фыркъым. Хабзэращ дадэр гъуазэ дахэу зрик1уар, А зыращ щ1алэм дамэ лъэщу къыхихар, Хабзэращ пщащэр ди утыкум къизышар, Уэрщ, уэращ лъэпкъым уэрэд гуапэ щ1ыхишар.

  ЖУРНАЛ ЗАРПЛАТОМЕР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

«Шыхулъагъуэ». Адыгэ сайт Сайтым итхэр | «Шыхулъагъуэ». Адыгэ сайт

Фырэ Руслъан Фырэ Руслъан Подать заявку на курс. Гъубжокъуэ Лиуан Бжьыхьэ 5. Ахэр лъэпкъым и лъэп1эныгъэщ, и набдзэщ, ди гъащ1эм и купщ1эщ. Къэшэж Иннэ Къэшэж Иннэ Къэжэр Хьэмид Къэжэр Хьэмид Сурэтхэр Сурэт къевгъэхьахэр Ахъмэт МуIэед СощI иесня